do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
AGROCHEMIA na Wydziale Chemii UG
W dniu 26 stycznia 2010 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na prowadzenie przez Wydział Chemii UG studiów stacjonarnych I stopnia na międzyuczelnianym, unikatowym kierunku AGROCHEMIA.

Kierunek AGROCHEMIA ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Aby zapewnić właściwe kompetencje kadry naukowo-dydaktycznej, kierunek ten będzie prowadzony wspólnie przez dwa wydziały, należące do dwóch różnych uczelni: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Rolniczy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Administrować kierunkiem będzie Wydział Chemii UG.

Międzyuczelniany kierunek AGROCHEMIA jest kierunkiem unikatowym, podobnego kierunku nie oferuje żadna z polskich uczelni. Kształcenie na nim odbywać się będzie zgodnie ze standardami specjalnie opracowanymi na potrzeby tego kierunku i zaakceptowanymi przez MNiSW.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku AGROCHEMIA trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2250 godzin, w tym 40% stanowią wykłady, a 60% ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i terenowe. Zajęcia w semestrach 1, 2 i 3 odbywają się na Wydziale Chemii UG. Zajęcia w semestrach 4 i 5 odbywają się na Wydziale Rolniczym UTP w Bydgoszczy. Zajęcia w semestrze 6 odbywają się na Wydziale Chemii UG ze współudziałem kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Rolniczego UTP.

Studia I stopnia na kierunku AGROCHEMIA zostaną uruchomione po raz pierwszy w roku akademickim 2010/11. Przewidywana liczba studentów na roku wynosi 60, minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia kierunku w danym roku akademickim wynosi 30. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, uzyskanie łącznie co najmniej 180 punktów ECTS oraz zdanie egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Absolwent studiów I stopnia będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i rolniczych opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał ją praktycznie wykorzystać i rozwijać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W szczególności będzie potrafił projektować, otrzymywać, analizować, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne w różnych gałęziach rolnictwa, zagospodarowywać odpady powstałe w trakcie produkcji rolnej oraz promować zrównoważony rozwój i funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. Nabędzie również umiejętności w zakresie zarządzania i nadzoru produkcją środków ochrony roślin, nawozów i innych chemikaliów stosowanych w rolnictwie.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w zakładach produkujących substancje i preparaty chemiczne dla rolnictwa, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii oraz instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym. Będzie przygotowany również do podjęcia działalności gospodarczej w obszarze styku chemii z rolnictwem (środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, biopaliwa, regulatory wzrostu, itp.).

W przyszłości przewiduje się uruchomienie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku AGROCHEMIA, jako kontynuacji studiów I stopnia.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
08.02.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału