do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Inf. i Ogłoszenia

Administracja
kierownik
dr hab., prof. UG
Adam Prahl
adam.prahl@ug.edu.pl
 
administracja
Dziekanat Główny
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
pok. C 110
Pn 1200-1600;
Wt 1030-1400;
Sr - nieczynne
Czw-Pt 1030-1400
tel.:(58) 523-50-11
ilona.rostalska@ug.edu.pl

 
dla kandydatów
→ Rekrutacja
→ Podanie o przyjęcie
→ Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies

Dla doktorantów
→ Plan zajęć (19.02.2014, 12:45)
→ Oferta wykładów 2013/2014
→ Opis przedmiotów
→ Karta okresowych osiągnięć
→ Przewód doktorski
→ Samorząd doktorantów
→ Rada Doktorantów UG
→ Sesje sprawozdawcze

regulaminy
→ Regulamin SD
→ Program SD na Wydziale Chemii
→ Program SD dla doktorantów rozpoczynających studia III stopnia w 2012r
→ Program SD do indeksu
→ Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
→ Regulamin wyróżniania doktoratów
→ Regulamin przyznawania pomocy materialnej

stypendia
→ Informacje o stypendiach
→ Wydziałowa komisja stypendialna
→ Kryteria przyznawania styp. nauk.
→ Kryteria przyznawania styp. doktoranckiego
→ Wniosek o styp. doktoranckie
→ Wniosek o styp. naukowe
→ Wniosek o styp. socjalne
→ Dofinansowanie z Rady Doktorantów UG

linki
→ UG studia doktoranckie
→ FNP
→ Innodoktorant
→ Krajowy Punkt Kontaktowy
→ MNiSW
→ System OSF
→ FRUG
→ Znowelizowana Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

 
Program SD obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli studia III stopnia w 2012r.

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii, zwanych dalej Stacjonarnymi Studiami Doktoranckimi, SSD1

SSD trwają 4 lata. Mogą być skrócone, w związku z wcześniejszym złożeniem i obroną pracy doktorskiej, lub przedłużone na wniosek doktoranta, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 5.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. Program SSD zatwierdza uchwałą Rada Wydziału Chemii, po konsultacji z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUM. W SSD uczestniczą doktoranci obu wymienionych Wydziałów.

Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta (doktora):
SSD przekazują wiedzę podstawową na zaawansowanym poziomie z uwzględnieniem bieżących osiągnięć w zakresie chemii i biotechnologii. Rozwijają umiejętności dydaktyczne i kompetencje społeczne takie jak praca w zespole, interakcja ze studentami w ramach odbywanych praktyk dydaktycznych, itp. SSD zapewniają doktorantom warunki do wykonania oryginalnych badań podstawowych i/lub aplikacyjnych, uwieńczonych publikacją(ami) i obroną rozprawy doktorskiej. SSD kształtują umiejętności samodzielnego i kreatywnego korzystania z najnowszej wiedzy i technik chemii i biotechnologii, w tym chemii medycznej i chemii środowiska, biologii eksperymentalnej, inżynierii genetycznej i bioinformatyki; wykonanie przez doktoranta oryginalnych badań o charakterze podstawowym lub aplikacyjnym. Absolwent SSD (doktor) powinien być przygotowany do samodzielnej pracy badawczej, posiadać umiejętność korzystania z literatury i krytycznej oceny wyników badań. Powinien myśleć kreatywnie, podejmować wyzwania innowacyjne i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy, prezentując swe racje i przekonując do nich innych w języku ojczystym i powszechnie używanym języku obcym. Winien znać reguły i przestrzegać etyki pracy w charakterze pracownika nauki i nauczyciela akademickiego. Program SSD przewiduje następujące formy aktywności naukowej i dydaktycznej uczestników:

  1. Działalność naukowa (wyłączona z punktacji ECTS1)
    Doktorant uczestniczy w badaniach naukowych. Wyniki pracy prezentuje jako autor/współautor publikacji i komunikatów na konferencjach, szkołach i seminariach i ew. innych okazjach.
  2. Zajęcia: wykłady, ćwiczenia, laboratoria; obowiązkowe i fakultatywne.
    Na plan studiów składają się zajęcia dydaktyczne: obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe1. Oferta dydaktyczna jest corocznie weryfikowana i ogłaszana jako obowiązująca na dany rok akademicki. Szczegółowe terminy zapisów podaje się osobnym komunikatem. Przedmiot jest uruchamiany po zapisie na niego nie mniej niż 6 doktorantów. Opisane warunki nie dotyczą ofert specjalnych, zb. niżej, które mogą pojawić się w dowolnym momencie roku akademickiego. Warunkiem otrzymania punktów ECTS jest uzyskanie zaliczenia na ocenę, z zastosowaniem następującej skali: 2 (nie zalicza), 3; 3,5; 4:4,5;5. Doktorant może także skorzystać z oferty przedmiotów dodatkowych dla SSD (kontrakty z wykładowcami spoza UG, w tym z zagranicy, etc), programu studiów II stopnia, zajęć w innych uczelniach/instytutach krajowych i zagranicznych, prowadzonych przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, po ich akceptacji przez promotora (opiekuna naukowego) i kierownika/z-cę kierownika SSD. Zaliczanie jak wyżej, z uwzględnieniem ew. różnic w kryteriach zaliczeń i skalach ocen.
  3. Praktyki
    Doktorant w trakcie studiów ma możliwość realizacji praktyki rozwijającej umiejętności dydaktyczne lub zawodowe poprzez: a) w miarę możliwości samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia studiów; b) uczestnictwo/pomoc nauczycielowi akademickiemu w prowadzeniu w/w zajęć, praktyki i staże poza macierzystą uczelnią, przygotowanie/przeprowadzenie pokazów/udział w festiwalach nauki, dniach otwartych i innych działaniach promocyjnych Wydziału/Uniwersytetu. Okresem zaliczeniowym na SSD jest rok. Indeksy z wpisanymi wyżej opisanymi formami aktywności doktoranci składają w dziekanacie do 15 września.

Ocena
Podstawą oceny osiągnięć doktoranta i zaliczenia roku jest indeks, gdzie odnotowane i zaliczane są wszystkie w/w formy aktywności. Ponadto, uczestnik SSD składa kierownikowi/z-cy kierownika SSD roczne pisemne sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej, zaopiniowane przez promotora(opiekuna), do 30 września oraz obowiązkowo bierze aktywny bądź bierny (I rok SSD) udział w dorocznej minikonferencji sprawozdawczej SSD, prowadzonej przez kierownika (z-ce kierownika na MWB UG i GUM) SSD.

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów ECTS przedstawione są w załączonej tabeli.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
16.11.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału