do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Inf. dla doktorantów

→ Zasady rekrutacji na SD
→ Powołanie SD
→ Regulamin uczelniany
→ Regulamin wydziałowy
→ Tryb przyjmowania
→ Stypendia wydziałowe

→ Kopia archiw. pracy dypl.


Zasady funkcjonowania SD
Oferta wykładów 2009/2010
Opisy przedmiotów
Plan zajęć sem. letni 2009


Ogłoszenia
Sesje Sprawozdawcze SD
Stypendia EFS 2005


Informacje doktorantów dla doktorantów (strona prowadzona przez doktorantów)

 
Zasady funkcjonowania SD
Zasady funkcjonowania (d. Program) Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W NAJBLIŻSZYM CZASIE DOSTĘPNY BĘDZIE NOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

Cele kształcenia:
Podstawowym celem kształcenia w ramach studiów doktoranckich jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie syntez chemicznych, metod oczyszczania związków chemicznych, oceny ich aktywności biologicznej w szczególności pod kątem ewentualnych właściwości terapeutycznych, określania ich budowy chemicznej z wykorzystaniem najnowszych technik pomiarowych (m. in. NMR, IR i UV-Vis, fotoluminescencji, spektrometrii mas, krystalografii, chemii komputerowej), oceny związków chemicznych i nowych materiałów pod względem ich właściwości optycznych i rozpoznania molekularnego (sensory). Kolejnymi celami są kształtowanie umiejętności praktycznego korzystania z najnowszej analityki chemicznej, zwłaszcza medycznej oraz monitoringu środowiska przyrodniczego. Celem kształcenia jest ponadto wykonanie przez doktoranta oryginalnych badań o charakterze podstawowym lub/i aplikacyjnym.

Umiejętności absolwenta (doktora):
Absolwent studiów doktoranckich (doktor) winien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań. Winien posiadać umiejętność korzystania z literatury oraz krytycznej oceny wyników badań. Winien posiadać umiejętności kreatywnego myślenia, podejmowania wyzwań innowacyjnych oraz aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Powinien umieć komunikować się z otoczeniem (w powszechnie używanym języku obcym) w miejscu pracy i w wymiarze społecznym, prezentować swoje racje i przekonywać do nich innych. Winien znać także reguły pracy w charakterze pracownika nauki i nauczyciela akademickiego.

 1. Program zajęć Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii oparty jest na ofercie 15- i 30-godzinnych zajęć, przygotowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii UG i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG
 2. Program zajęć Studiów jest ustalany corocznie przez Radę Wydziału Chemii na kolejny rok akademicki.
 3. Doktoranci są zobowiązani do zapisywania się do końca maja na wybrane zajęcia prowadzone w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii w następnym roku akademickim. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość zrezygnowania i zapisania się na inne w pierwszym tygodniu nowego roku akademickiego. Nowoprzyjęci doktoranci zapisują się na zajęcia w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Powyższe warunki nie dotyczą ofert specjalnych (np. kontrakty z wykładowcami spoza UG, w tym z zagranicy), które mogą pojawiać się w dowolnym momencie roku akademickiego.
 4. Przedmiot będzie wykładany, gdy chęć uczestniczenia w nim wyrazi nie mniej niż 6 doktorantów.
 5. Doktorant jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z przynajmniej 8 przedmiotów (w tym 6 przedmiotów z zakresu chemii i biochemii i 2 dowolnie wybranych przez doktoranta) po przynajmniej 30 godzin każdy, albo większej liczby przedmiotów po 15 godzin w ciągu czterech lat z przedstawionej każdego roku listy zajęć. Dla wszystkich zajęć, w których uczestniczą słuchacze Studiów Doktoranckich stosuje się przelicznik: 1 punkt ECTS za 15 każde godzin, co daje minimum 16 punktów ECTS. Warunkiem otrzymania punktów ECTS jest uzyskanie zaliczenia na ocenę, z zastosowaniem następującej skali ocen: 2 (nie zalicza)-3-3,5-4-4,5-5. Doktorant może także wybrać zajęcia z oferty przedmiotów dodatkowych dla Studiów Doktoranckich lub programu studiów II stopnia, zajęcia w innych uczelniach lub instytutach krajowych i zagranicznych, prowadzone przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, po ich uprzednim uzgodnieniu z opiekunem naukowym (promotorem) i akceptacji (Zastępcy) Kierownika Studiów Doktoranckich. Zaliczanie jak wyżej, z uwzględnieniem ew. różnic w kryteriach zaliczeń i skalach ocen. Punktacja 0-1 pkt ECTS/każde 15 godz) uzgadniana każdorazowo między promotorem i kierownikiem Studium Doktoranckiego.
 6. Doktorant Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii zobowiązany jest do uzyskania 14 punktów ETCS w toku 4-ch lat Studium, w czym zawiera się minimalnie 120 godzin zajęć dydaktycznych w ramach ustawowej praktyki dydaktycznej. Punkty ETCS w ramach praktyki dydaktycznej można uzyskać w następujący sposób:
  • Za samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia studiów. 3 punkty ECTS/każde 15 godzin, i/lub:
  • Za uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia studiów jako pomoc prowadzącemu zajęcia nauczycielowi akademickiemu. 1 punkt ECTS/każde 15 godzin.
  • Za przygotowanie/przeprowadzenie eksperymentów pokazowych do wykładów prowadzonych przez nauczyciela akademickiego na I lub II stopniu studiów, 1-3 punkty ECTS. Liczba punktów uzgadniana jest każdorazowo między osobą koordynującą przygotowanie pokazów i Kierownikiem Studium Doktoranckiego.
 7. W toku 4-ch lat Studiów Doktorant powinien uzyskać przynajmniej 10 punktów ETCS w ramach aktywności naukowej. Punkty ETCS w ramach aktywności naukowej można uzyskać w następujący sposób:
  • Za aktywny, udokumentowany programem i abstraktem, udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkołach naukowych, sympozjach: 2 punkty ECTS za wygłoszenie komunikatu ustnego, 1 punkt ECTS za prezentację posteru/współautorstwo w komunikacie ustnym wygłaszanym przez inną osobę.
  • Za współautorstwo w publikacjach z listy filadelfijskiej doktorant otrzymuje 5 punktów, w innych - 2 punkty ECTS.
  • Słuchacz może uzyskać punkty ECTS za odbycie stażu naukowego w jednostkach badawczych lub przemysłowych. Zgodę na odbycie stażu wyraża opiekun naukowy lub promotor oraz Rektor. Minimalny czas trwania stażu wynosi jeden miesiąc, 1 punkt ECTS za jeden miesiąc trwania stażu, nie więcej jednak niż 4 punkty ECTS/rok akademicki. W przypadku doktorantów odbywających dłuższe niż skumulowane 12-miesięczne staże za granicą możliwe są specyficzne ustalenia trójstronne między kandydatem, promotorem i kierownikiem Studiów Doktoranckich.
  • Za ustną prezentację uzyskanych wyników przygotowywanej pracy doktorskiej na seminarium Zakładowym lub Katedralnym. 1 punkt ECTS/prezentację.
  • Za aktywne uczestniczenie w sesji sprawozdawczej Studiów Doktoranckich poprzez wygłoszenie komunikatu ustnego lub przygotowanie posteru. 2 punkty ECTS komunikat ustny; 1 punkt ECTS poster.
 8. Za przygotowanie pracy doktorskiej doktorant uzyskuje 30 punktów ETCS.
 9. Słuchacz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii jest zobowiązany do uzyskania łącznie nie mniej niż 70 punktów ECTS w czasie trwania studiów.
 10. Punkty ETCS, oceny i zaliczenia są wpisywane do indeksu. Doktorant powinien uzyskać przynajmniej 5 punktów ECTS/rok, jednak nie mniej niż 40 punktów ECTS łącznie w toku 4-ch lat Studiów. Uzyskanie wymienionej minimalnej ilości punktów ETCS jest podstawą do zaliczenia każdego roku studiów doktoranckich.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
09.11.2009 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału