do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczInf. dla studentów

 
Studiowanie dwóch kierunków na Uniwersytecie Gdańskim
Informacja na temat odpłatności za studiowanie na drugim kierunku studiów (fragment komunikatu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudryckiej, z 5 lipca 2013 roku)*

"(...) Zgodnie z przepisami ustawy w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. Liczba punktów ECTS określona w programie kształcenia z uwzględnieniem powyższej reguły stanowi bezpłatną pulę dla każdego studenta, do której doliczyć należy do 30 dodatkowych punktów ECTS - które student może wykorzystać m.in. na dodatkowej specjalności lub na zmienionym kierunku studiów. Stosownie do przekazywanego już uprzednio uczelniom stanowiska Ministerstwa, w przypadku ewentualnych opłat związanych ze zmianą kierunku studiów, student zobowiązany jest do ich wniesienia dopiero po wykorzystaniu całego limitu punktów ECTS, którym dysponuje. Pragnę przypomnieć, że uczelnia nie pobiera opłat na pierwszym roku na drugim kierunku studiów; student ma prawo do bezpłatnego podjęcia studiów na drugim kierunku. Uprawnienie do bezpłatnego kontynuowania studiów na drugim kierunku będą mieli jednak studenci, którzy po ukończeniu pierwszego roku tych dodatkowych studiów będą spełniali kryteria do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przepisy nie określają, że student, aby być zwolnionym z opłat na drugim kierunku studiów musi otrzymywać to stypendium; wystarcza jedynie, aby spełniał on kryteria do jego otrzymywania (tzn. zaliczyć się do grupy 10 % najlepszych na swoim - tym drugim - kierunku). Warunek, jakim jest spełnienie kryteriów do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien być spełniany na każdym kolejnym roku studiów na drugim kierunku; inaczej mówiąc, jeśli student na swoim drugim kierunku studiów w pierwszym roku znajdzie się wśród 10% najlepszych, to nie jest zobowiązany do odpłatności za ten okres, jeśli natomiast na drugim (i kolejnym) roku studiów nie osiągnie tak dobrych wyników w nauce - za ten okres będzie zobowiązany do odpłatności. Na każdym następnym kierunku (trzecim, czwartym i kolejnych) studia stacjonarne będą płatne już od pierwszego semestru - bez względu na wyniki w nauce. (...) Studia rozpoczęte przed nowelizacją ustawy, czyli przed 1 października 2011 r., nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne w uczelniach publicznych. (...) Student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia (przed 30 września 2012 roku) drugiego stopnia będzie mógł ponadto podjąć inne studia, także pierwszego stopnia i nie wnosić za nie opłat. (...)"*

Studiowanie drugiego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim wymaga zgody dziekanów obu wydziałów prowadzących kierunki. Dziekan Wydziału Chemii nie będzie wyrażał zgody na jednoczesne studiowanie dwóch kierunków tego samego stopnia prowadzonych przez ten Wydział.

*źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-odplatnosci-za-drugi-kierunek-studiow.html

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
29.01.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału