do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczInf. dla studentów

 
Zasady przyznawania punktów ECTS na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Zasady przyznawania punktów ECTS na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego


W oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ang. European Credit Transfer and Accumulation System) na Wydziale Chemii UG przyporządkowano poszczególnym przedmiotom punkty ECTS. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Roporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1187), 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z uwzględnieniem czasu pracy własnej.

Punkty ECTS przyporządkowano danemu przedmiotowi, wyrażając je całkowitą wartością liczbową. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych na uczelni jak i jego pracę własną.

Punkty ECTS przyznaje się wyłącznie za uzyskanie pozytywnej oceny z danego przedmiotu, czyli przyznaje się je jedynie studentom, którzy spełnili wymagania niezbędne dla zaliczenia przedmiotu. Liczba punktów ustalona z góry i jest taka sama dla wszystkich studentów zaliczających przedmiot. Natomiast ocena jaką otrzymuje student za zaliczenie przedmiotu wyraża jakość jego pracy. Punkty przypisano wszystkim przedmiotom występującym w zatwierdzonym planie studiów. Przyporządkowanie punktów poszczególnym przedmiotom uwzględnia następujące założenia:

  • punkty ECTS przyporządkowano poszczególnym formom zajęć, takim jak np.: wykład, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne itd.,
  • liczbę punktów ECTS zróżnicowano uwzględniając nakład pracy jaki musi ponieść student dla zaliczenia przedmiotu, a została ona ustalona z uwzględnieniem liczby godzin przedmiotu, stopnia trudności jego opanowania, statusu przedmiotu (obligatoryjny/fakultatywny) oraz doświadczenia opracowujących sylabus przedmiotu,
  • praktyka zawodowa na studiach pierwszego stopnia uzyskała 2 punkty ECTS

W jednym semestrze łącznie przydzielono przedmiotom 30 punktów ECTS. Aby zaliczyć rok studiów, student musi uzyskać co najmniej 60 punktów (nie mniej niż 30 w każdym semestrze). Student kończący studia pierwszego stopnia musi uzyskać 180 punktów ECTS, natomiast student kończący studia drugiego stopnia musi uzyskać 120 punktów ECTS. Zasady przyznawania punktów ECTS obowiązują na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wszystkie zajęcia określone w planach studiów z podziałem na formy zajęć i przypisane im godziny, realizowane są w postaci zajęć "kontaktowych".

Studia prowadzone na Wydziale Chemii na wszystkich kierunkach są zgodne z Rozporządzeniem MNiSzW w sprawie warunków prowadzenia studiów (par. 5 ust. 1 pkt 6-10), wskazującym na liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując moduły kształcenia podlegające wyborowi. Powyżej 30% punktów ECTS w planach studiów na Wydziale Chemii przypisanych jest zajęciom wybieranym przez studentów.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
7.02.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału